Je hoeft het niet eens te zijn met de beslissing van de Belastingdienst omtrent jouw VAR-verklaring. In dat geval biedt de wet je de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

Zoals eerder vermeldt indien alle omstandigheden naar waarheid zijn ingevuld en de Belastingdienst op basis daarvan een conclusie heeft getrokken dan is de Belastingdienst in beginsel hieraan gebonden.

Jij als belanghebbende hoeft je echter niet aan het standpunt van de Belastingdienst te houden. In je aangifte inkomstenbelasting kun je dat dan ook zo vermelden ondanks dat je geen bezwaar hebt ingediend. Of je gelijk krijgt is een ander verhaal. In ieder geval bestaat de mogelijkheid om in de aangifte af te wijken van hetgeen de Belastingdienst heeft vastgesteld omtrent jouw VAR-verklaring.

Sociale verzekeringen

Wanneer je als opdrachtnemer over een VAR-WUO beschikt dan houdt dit voor de opdrachtgever in dat deze geen premies hoeft in te houden voor de werknemersverzekeringen. Onder werknemersverzekeringen vallen de WW, WAO, Ziekenfondswet en de ZW.

Als je dus over de VAR-WUO beschikt en er doet zich een geval voor dat valt onder de dekking van de werknemersverzekeringen dan kun je geen beroep doen op een uitkering die daaruit ontstaat.

Mocht zich later het geval voordoen dat je onterecht over een VAR-WUO beschikt en dat de gedane werkzaamheden vallen onder loon uit dienstbetrekking dan kan het uitvoeringsorgaan(UWV) die de werknemersverzekeringen regelt, alsnog overgaan tot het innen van de premies.

Deze premies zijn dan door jou zelf verschuldigd en dienen dus niet door de opdrachtgever te worden voldaan. Aan de andere kant is het dan wel weer zo dat jij dan wel voor de werknemersverzekeringen verzekerd bent met als voordeel dat het eventueel mogelijk is dat je afhankelijk van jouw situatie wel een aanspraak kunt doen gelden op een uitkering.

Premies bij opdrachtgever

Indien het uitvoeringsorgaan kan bewijzen dat de opdrachtnemer op basis van redelijkheid had moeten weten dat jouw VAR-WUO niet geldig was, dan kan er in dat geval wel aan premies worden geheven bij de opdrachtnemer. Ook valt weer hier uit te halen dat een VAR-WUO geen zekerheid biedt voor jou als opdrachtgever dat er geen sprake is sociale verzekeringen.

VAR-RUW

Wanneer je over een VAR-RUW beschikt, wat staat voor resultaat uit overige werkzaamheden heb je ook hier geen zekerheid over de werknemersverzekeringen. Indien het uitvoeringsorgaan het standpunt inneemt dat er een arbeidsrechtelijke verhouding aanwezig is, dan zullen er premies moet worden afgedragen.

Indien sprake is van een VAR waarin is aangeven dat er sprake is van loon uit dienstbetrekking dan houdt dat ook weer niet voor de UWV in dat er daadwerkelijk sprake is van een dienstbetrekking. Het kan dus zo zijn dat je dan niet verzekerd bent voor de sociale verzekeringen.

Pin It on Pinterest

Share This