Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;

u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt; de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

gehele website: iedere webpagina binnen het beheer van de uitgever of waar een hyperlink naar deze disclaimer opgenomen is met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld. De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld. De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

Alvorens over te gaan tot gebruik van de website alsmede elke uiting gelieerd aan de website dient u zich ten alle tijden te informeren over de geldende wetten en regels binnen het rechtsgebied waar u zich bevind omtrent elke uiting gelieerd aan de website en naar de geldende wetten en regels te handelen alsmede het gebruik van de website.

Elke uiting gelieerd aan de website alsmede de website zijn opgesteld met in achtname van de Nederlandse wetgeving ten tijden van productie dan wel uitgave.

Het is mogelijk dat de inhoud van de website alsmede elke uiting gelieerd aan de website onvolledig en/of onjuist is ondanks de inachtname van de Nederlandse wetgeving.

Op geen enkele wijze zijn aansprakelijk de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer voor veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke, gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website alsmede elke uiting gelieerd aan de website danwel uw inbreuk op de rechten van derden of welke wettelijke regeling dan ook.

Pin It on Pinterest

Share This