Boekhouding en opstellen journaalposten

Journaalposten Basis | Boekhouden ZZP deel 8

Journaalposten, daar gaan we nu naar kijken. Om een inzicht te krijgen wat betreft het verwerken van financiële feiten als ondernemer of zzp’er is er tot nu toe in de training boekhouden rechtstreeks met diverse grootboekrekeningen gewerkt. Alle mutaties die er tot nu toe plaatsvonden zijn direct in desbetreffende grootboekrekeningen geplaatst. In het vorig deel hebben we gesproken over de rekeningschema. Het deel hierna behandelt het journaliseren middels voorbeelden.

 

Nu zou je kunnen zeggen, dat is meer dan voldoende en meer hoef ik ook niet te weten. Maar je dient dat ook vanuit een ander standpunt te bekijken en dat is efficiëntie. Het op deze manier verwerken van financiële mutaties, rechtstreeks dus in de grootboekrekening kan er op den duur voor zorgen dat er fouten gemaakt kunnen worden. Met name wanneer de hoeveelheid verwerkingen zullen toenemen.

 

Een ander aspect is, dat vaak bepaalde feiten ertoe zullen leiden dat je meerdere grootboekrekeningen moet aanspreken om alles op een juiste manier in de boekhouding te verwerken.

Journaalposten

Om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen dien je daarom als zzp boekhouder gebruik te maken van journaalposten. Wat je in dat geval dan doet is het volgende…

Alvorens je de grootboekrekeningen gaat bewerken, ga je eerst een journaalpost opstellen en op basis daarvan werk je het grootboek bij.

opstellen journaalposten

Een journaalpost is eigenlijk een opsomming dat aangeeft hoe verschillende grootboekrekeningen bijgewerkt dienen te worden. Belangrijk hierbij is, dat je een goed onderscheid maakt naar de plaatsing van het financieel feit. Daarbij gaat het dan om de plaatsing aan de debet- of aan de creditzijde.

Stel dat er zich een financiële mutatie voordoet, dan zal je met een journaalpost precies kunnen aangeven om welke grootboekrekeningen het gaat en aan welke zijde (debet- of credit) het gerelateerde bedrag dient te worden geplaatst.

Om je nu ook niet in verwarring te brengen aan welke zijde nu een bepaald bedrag geplaatst dient te worden, heb je als hulpmiddel hiervoor het woordje “Aan” ter beschikking. Met het woord “Aan” wordt er aangegeven dat het bedrag aan de creditzijde van desbetreffende grootboekrekening geplaatst dient te worden.

Door op deze wijze te werken kun je dus nooit de vergissing maken dat je niet weet aan welke zijde je een bedrag dient te plaatsen. Staat er geen “Aan” voor het onderdeel van de journaalpost, dan is er dus sprake van een post dat aan de debetzijde van desbetreffende grootboekrekening geplaatst dient te worden.

Weergave journaalposten

Het weergeven van journaalposten kun je handmatig op de volgende manier doen…

weergave journaalposten

Je neemt een blad dat je voorziet van een aantal kopjes met omschrijvingen daarbij. Je kunt dan denken aan het volgende.

 • Datum
 • Boekstuknummer
 • Grootboekrekening (dit verdeel je onder in rekeningnummer en naam grootboekrekening)
 • Debet
 • Credit

Schematisch ziet het geheel er als volgt uit.

overzicht weergave journaalposten

Wanneer je in dit schema de journaalposten gaat verwerken, kun je ook zeggen dat je bezig bent te journaliseren.

Rekeningschema en journaal

Wanneer je een journaalpost gaat opstellen, dan dien je als eerst te kijken naar het rekeningschema dat je gebruikt. Op basis daarvan gebruik je dan een combinatie van het rekeningnummer en de naam van de grootboekrekening in de journaalpost.

Stel dat je voor rekeningschema crediteuren hebt genoteerd nummer 140 en voor voorraad goederen nummer 700. Als zich nu een transactie voordoet waar je goederen op rekening hebt gekocht, dan maak je de volgende journaalpost op.

voorbeeld journaalposten

In dit geval heb je goederen ingekocht waardoor de voorraden stijgen. Voor de goederen heb je nog niet betaald waardoor je nog geld verschuldigd bent. Op basis hiervan dien je dan de post crediteuren te crediteren.

In de praktijk kan het voorkomen dat je bijvoorbeeld een bepaalde rekening weer onderverdeelt in sub-rekeningen. Stel dat je voorraad uit diverse goederen bestaat en je dat allemaal apart wilt bijhouden, dan zou je de grootboekrekening voorraad goederen ook op de volgende manier kunnen indelen.

 • 700 Voorraad damesfietsen
 • 701 Voorraad herenfietsen
 • etc.

Praktijkvoorbeeld journaalpost

Stel dat je binnen de boekhouding gebruikmaakt van de volgende grootboekrekeningen met daarin een verdere onderverdeling naar sub-rekeningen.

 • 130 Debiteuren
 • 700 Voorraad damesfietsen
 • 701 Voorraad herenfietsen
 • 800 Inkoopsprijs verkopen
 • 840 Opbrengst verkopen

Nu doet zich het volgend financieel feit voor. Je verkoopt een damesfiets voor € 500 en een herenfiets voor € 700. De koopprijs van beide fietsen wordt niet direct voldaan, er is sprake van verkoop op rekening. De herenfiets heb je ingekocht voor € 400 en de damesfiets voor € 300.

In dat geval maak je dan de volgende journaalposten op.

praktijkvoorbeeld journaalposten

Hier gebeurt het volgende. Je hebt verkocht op rekening waardoor de debiteuren (rekening van bezit) stijgen. Hier dien je dus te debiteren.

Je hebt verkopen gegenereerd. Hierdoor neemt het eigen vermogen toe, dus dient de hulprekening van het eigen vermogen gecrediteerd te worden.

Je hebt goederen verkocht die ingekocht waren tegen een bepaalde prijs. Het gevolg hiervan is dat het eigen vermogen afneemt, dus dient de hulprekening van het eigen vermogen gedebiteerd te worden.

Je hebt goederen verkocht. In dit geval neemt een rekening van bezit af. Hier gaat het om de voorraad goederen die minder worden, dus dien je de bedragen te crediteren voor beide sub-rekeningen.

Slot

Financiële feiten rechtstreeks boeken in grootboekrekeningen kan ertoe leiden dat er fouten worden gemaakt. Om hier op een betere manier mee om te gaan, dien je te werken met journaalposten. Een journaalpost geeft precies aan welke grootboekrekeningen aangesproken dienen te worden en of het gerelateerde bedrag nu aan de debet- of aan de creditzijde geplaatst dient te worden.

Pin It on Pinterest

Share This