Boekhouding en brutowinst op verkopen

Omzet en Kolommenbalans | ZZP Boekhouden Deel 5

Kolommenbalans en de omzet is het onderdeel van onze cursus waar we het nu over gaan hebben. Ben je nog niet helemaal thuis in het boekhouden, raadpleeg dan het eerste deel van de cursus boekhouding voor zelfstandigen. Het vorige deel ging over het verwerken van inkomsten en uitgaven. Het deel wat hierna volgt gaat over rekeningschema.

Een belangrijk gegeven wanneer je als zzp’er met de boekhouding bezig bent is, dat je wilt weten hoeveel de omzet bedraagt en hoe de kolommenbalans eruit ziet. De omzet is uiteindelijk het succesfactor. Des te groter deze is, des te beter je in staat bent om alle kosten te dekken en des te meer winst je uiteindelijk kunt maken.

Met de omzet wordt bedoeld, de opbrengst dat er wordt behaald door producten of diensten te verkopen. Met alleen de hulprekening brutowinst op verkopen krijg je helaas niet te zien wat de omzet is. De hulprekening brutowinst op verkopen laat je alleen het saldo zien.

Zichtbaar maken omzet

Om de omzet zichtbaar te maken binnen de boekhouding kun je gebruik maken van twee rekeningen. Dit betreffen de rekening inkoopsprijs verkopen en de rekening opbrengst verkopen.

omzet boekhouding

Stel je het volgend voorbeeld voor. In de boekhouding heb je onderstaande financiële feiten geboekt.

Je hebt verkocht op rekening een bepaalde hoeveelheid goederen voor € 30.000. De goederen heb je indertijd ingekocht voor een bedrag van € 20.000 (inkoopsprijs). De winst die je op deze verkoop hebt gemaakt bedraagt dan € 10.000 (30.000 – 20.000). Voor de eenvoud houden wij hier geen rekening met overige factoren.

Schematisch weergegeven:

voorbeeld omzet boekhouding

Verwerking grootboek

Wanneer je de transacties verwerkt in het grootboek, dan ziet de uitwerking er als volgt uit…

verwerking grootboek

Door het verkopen op rekening ontvang je het geld niet direct. Het tegoed wat je nog hebt uitstaan dient dan zichtbaar te worden op de rekening debiteuren. Bij de grootboekrekening debiteuren vindt er op basis hiervan een debitering plaats ter grootte van een bedrag van € 30.000.

Met de verkoop is er uiteindelijk een omzet gegenereerd van € 30.000. Hiervan maak je een melding op de rekening opbrengst verkopen. Bij de grootboekrekening opbrengst verkopen vindt er een creditering plaats ter grootte van een bedrag van € 30.000.

Samen met deze verwerking dien je binnen de boekhouding ook de grootboekrekening inkoopsprijs verkopen op te nemen. Om de winst te berekenen dien je namelijk te weten voor welke prijs je de goederen ooit had ingekocht. In dat geval ga je de rekening debiteren voor een bedrag van € 20.000.

De verkoop zorgt er ook voor dat de voorraad goederen vermindert. De verwerking hiervan vindt plaats op de grootboekrekening voorraad goederen. Hier dien je de rekening te crediteren voor € 20.000.

Schematisch kun je het systeem met de inbreng van de rekeningen inkoopsprijs verkopen en opbrengst verkopen op de volgende manier weergeven. (Opmerking: als eerst wordt de situatie weergegeven zoals dat geldt wanneer je alleen maar werkt met de grootboekrekening brutowinst op verkopen).

voorbeeld transacties grootboek

Situatie splitsing

Nu gaan we weergegeven de situatie zoals die geldt wanneer er gebruik wordt gemaakt van de grootboekrekeningen inkoopsprijs verkopen en opbrengst verkopen.

splitsing brutowinst verkopen

In deze situatie zie je dat je de rekening brutowinst op verkopen kunt vervangen door de grootboekrekeningen inkoopsprijs verkopen en opbrengst verkopen. Hieruit blijkt dus dat het saldo ook een brutowinst op verkopen aangeeft van € 10.000. Tevens zie je door gebruikmaking van deze methode ook direct wat de omzet is. In dit geval € 30.000

Bekijk hier de uitwerking.

voorbeeld brutowinst verkopen splitsing

Kolommenbalans en omzet verwerken

Ga je nu de grootboekrekeningen inkoopsprijs verkopen en opbrengst verkopen verwerken in de kolommenbalans, dan gaat dat als volgt.

Kolommenbalans en omzet

En praktisch uitgewerkt (voor de eenvoud zijn de overige rekeningen buiten beschouwing gelaten).

voorbeeld splitsen van brutowinst

Op de kolommenbalans zie je aangegeven wat de omzet over desbetreffende periode is geweest en tevens wat de inkoopsprijs over dezelfde periode is geweest door respectievelijk te kijken naar de saldi op de resultatenrekening. Het verschil tussen deze twee rekeningen is simpelweg de brutowinst op verkopen.

Verwerking resultatenrekening

Op de resultatenrekening zou de situatie er als volgt uit kunnen zien…

Verwerking van resultaten

Slot

Kolommenbalans en omzet is het onderwerp geweest van dit artikel. Je hebt geleerd dat bij het voeren van de boekhouding het van belang is, dat je als ondernemer of zzp’er een goed inzicht dient te hebben in het verloop van de omzet van jouw bedrijf. Door alleen te werken met de rekening brutowinst op verkopen verkrijg je dat inzicht niet. Wil je toch een beeld creëren van hoe de omzet precies is opgebouwd, dan dien je gebruik te maken van de rekeningen inkoopsprijs verkopen en de rekening opbrengst verkopen.

Pin It on Pinterest

Share This