De Arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV-verzekering vormt een van de dekkingen die vaak tot het basispakket aan verzekeringen van een zelfstandige behoren. Als zelfstandige dien je rekening te houden met het feit dat er een kans bestaat dat je tijdelijk of permanent arbeidsongeschikt kan raken.

Geen wettelijke regeling

Stel dat je door ziekte of door een ongeval niet meer in staat bent je werk te verrichten dan zorgt een arbeidsongeschiktheidsverzekering ervoor dat je toch een bepaald inkomen kunt genieten. Helaas is de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet wettelijk geregeld voor zelfstandigen. Dat houdt dus in dat je niet automatisch tegen dit soort risico’s verzekert bent. Als zelfstandige dien je zelf zorg te dragen voor een dergelijke AOV-verzekering.

Werknemer

Indien een werknemer niet meer kan werken door ziekte of ongeval dan is het gemis aan inkomen verzekerd op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Persoonlijke overweging

Vele zelfstandigen kiezen er niet voor om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten vanwege de hoge premies en eisen. Dit is vaak een persoonlijke overweging. Als je er zeker van bent
dat je het gemis aan inkomen middels eigen middelen kunt opvangen dan is de keus snel gemaakt. Maar in geval je twijfelt of je een dergelijke situatie financieel te boven zal komen dan kun je overwegen om een of andere vorm van een AOV-verzekering af te sluiten.

Bijstandswet voor zelfstandigen

Een andere overweging die je kunt maken indien je zonder inkomen komt te zitten is een beroep proberen te doen op de Bijstandswet voor Zelfstandigen. Een vanzelfsprekende eis waar je aan dient te voldoen is dat je in de financiële problemen zit. Daarnaast dien je ook al een tijdje mee te draaien als zelfstandige. Maar een nog belangrijkere eis is dat je bedrijf nog steeds de potentie dient te bezitten om omzet te genereren.

Denk je dus dat je met jouw situatie in aanmerking kunt komen voor overbruggingssteun dan heb je de mogelijkheid een beroep te doen op het Besluit Bijstandverlenging Zelfstandigen (BBZ). Of je daadwerkelijk in aanmerking zult komen voor bijstand ligt aan de gemeente/instantie die jouw aanvraag in behandeling neemt.

Oudere zelfstandigen

Er bestaan ook een aantal specifieke regelingen voor oudere zelfstandigen. Je wordt als oudere zelfstandige gezien als je zelfstandige bent en tussen de 55 en 65 jaar oud bent. Een van de regelingen is de  Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ). Vaak worden er hoge eisen gesteld zoals stopgezette bedrijfsactiviteiten en eisen wat betreft aanwezig vermogen.

Bijstand

Je kunt ook kiezen om in de bijstand te gaan. Iedere Nederlandse ingezetenen heeft recht op bijstand. Dus ook jij als zelfstandige. Minpunt aan bijstand is het feit dat voor de verlening hiervan er wordt gekeken naar hoeveel vermogen je in bezit hebt. Heb je een partner dan wordt er ook naar het inkomen van hem of haar gekeken. Wanneer er dus vermogen in het spel zit dan zal je afhankelijk van de normen dat gedeelte eerst moeten verteren wil er recht op bijstand ontstaan.

AOV-premie

Op het eerste gezicht lijkt het ophoesten van de maandelijks AOV-premie een zware last. Maar er is ook een voordeel. Je dient namelijk niet te vergeten dat de maandelijkse premie die je betaald aftrekbaar is van je winst.

De premie die je betaald voor je AOV-verzekering kun je op diverse manieren beïnvloeden.

Als eerst zou je kunnen denken aan het feit door meer eigen risico te dragen. Hoe meer eigen risico je draagt des te minder je premie wordt die je moet betalen. Door net de juiste balans te creëren tussen je eigen risico en je premie AOV is het mogelijk een uitkering te genieten dat net op het bijstandsniveau ligt. Het voordeel hiervan is dat jij je eigen vermogen hiervoor niet hoeft aan te spreken in het geval je werkelijk bijstand zou aanvragen.

Maar natuurlijk hoef je geen genoegen te nemen met een uitkering op bijstandsniveau. Wil je meer dan kan het eventueel meer. Keerzijde is dan wel weer hoe hoger het gewenst verzekerd bedrag des te hoger je AOV-premie zal zijn.

De premie kan ook afhankelijk zijn van de mate of je bereidt bent ander werk te verrichten in geval je voor je eigen werkzaamheden arbeidsongeschikt bent.

Maximum uitkering

De AOV-uitkering is aan een maximum gebonden. Op jaarbasis bedraagt dit tachtig procent van je gemiddelde jaarinkomsten over de afgelopen drie jaar. Uiteraard heb je ook de mogelijkheid je te verzekeren op basis van een lager bedrag of een percentage lager dan de tachtig procent.

Verzekerbaar belang

Belangrijk bij de aanvraag voor een AOV-verzekering is dus je gemiddelde inkomen die je over de afgelopen drie jaar hebt genoten. Dit gemiddelde inkomen wordt het verzekerbaar belang genoemd.
En de uitkering is dus afhankelijk van dit verzekerbaar belang. Daarom dien je goed in de gaten te houden dat de premie die je betaald ook in lijn ligt met het verzekerbaar belang.

Wordt er een verzekerd bedrag gehanteerd dat niet strookt met je gemiddelde inkomen dan zal je teveel premie betalen. Komt het tot een uitkering dan krijg je maar dat deel waar je recht op hebt terwijl je in de tussentijd teveel premie hebt betaald.

Naast het verzekerd bedrag spelen ook een rol bij premiebepaling, de leeftijd, mate van arbeidsongeschiktheid, inflatiecorrectie en soort beroep. Het is namelijk zo dat je bij bepaalde beroepen nu eenmaal meer risico loopt dan normaal.

Wachttijd

Wat je premie ook kan beïnvloeden is de tijd die je bereidt bent om te wachten totdat de uitkering zal plaatsvinden. Dit wordt ook wel de wachttijd genoemd. Hoe kleiner de wachttijd des te meer premie je verschuldigd zult zijn.

Eindleeftijd

Leeftijd is al aangehaald voor het bepalen van de premie. Maar een andere factor die een rol kan spelen in het verlagen van je premie is de eindleeftijd. Stel dat je een AOV-verzekering hebt afgesloten tot je 65e. Als je je leeftijd nu verlaagd naar bijvoorbeeld 60 jaar dan zal dat flink wat schelen in je premie. Hoe hoger je gewenste eindleeftijd des te hoger je premie zal bedragen omdat een hogere leeftijd meer risico met zich meebrengt.

Verzekeringsvorm

Je hebt ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld te kiezen voor een verzekeringsvorm die je bijvoorbeeld voor een bepaalde periode kunt stopzetten. Of dat je verzekeringen hebt die voor bepaalde gebeurtenissen wel uitkeren maar weer voor minder zwaar wegende gebeurtenissen geen dekking bieden. Zulke combinaties kunnen je heel wat in je portemonnee schelen.

Denk ook aan de mogelijkheid lid te worden van een branchevereniging . Vaak kan dit flink wat in de premie schelen als zo’n branchevereniging voor de inkoop van verzekeringen heeft gezorgd en dit als ledenvoordelen kan aanbieden.

Je hebt de mogelijkheid je tegen allerlei manieren van arbeidsongeschiktheid in te dekken. Een weloverwogen keuze maken is voor jou als zelfstandige van zeer groot belang. Daarbij dien je de factoren die je premie AOV bepalen goed in de gaten te houden. Met de juiste afwegingen kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten die precies pas bij je budget en je verwachtingen.

Pin It on Pinterest

Share This